Avís legal i Política de privacitat POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Els informem que a KELAPASA, S.L. (en endavant, “KELAPASA”), tractem les dades personals dels nostres Usuaris/Clients de conformitat amb els principis, obligacions i garanties establides al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Informem dels següents aspectes sobre com es recullen, utilitzen, tracte i protegeixen les dades personals dels nostres Usuaris/Clients.

 1. APLIACIÓ DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La nostra Política de Privacitat s’aplica al tractament per part de KELAPASA de les dades personals dels nostres Usuaris/Clients, proveïdors, socis i/o tercers relacionats.

 1. ¿QUÈ HEM D’ENTENDRE PER DADES PERSONALS?

A KELAPASA, considerem dada personal qualsevol tipus d’informació que, per sí mateixa o en combinació amb una altra, identifiqui o permeti identificar a persones individuals. Informació com ara, el nom, cognoms, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, entre d’altres.

 1. ¿COM TRACTEN LES DADES PERSONALS A KELAPASA?

En base al principi de minimització, les dades que recollim des de KELAPASA pel seu posterior tractament respondran sempre als criteris d’adequació, pertinença i limitació, per tal que l’ús de les mateixes sigui l’estrictament necessari en funció de les finalitats per les quals han estat recollides i tractades, i sempre respectant la voluntat de l’Usuari/Client. Les dades que podran ser objecte de tractament per KELAPASA es classificaran en les següents categories:

 • Dades d’Usuari/Client: és el conjunt d’informació formada per les dades de contacte (com serien nom i cognoms), edat, forma de pagament, així com qualsevol tipus d’informació recollida a través dels canals de consulta i atenció al client de KELAPASA (per exemple, reclamacions o consultes relacionades), incloent l’obtinguda a través de les visites a les pàgines web de KELAPASA, així com les interaccions de l’Usuari/Client amb KELAPASA, ja sigui via telefònica (en aquest cas, les trucades podrien ser gravades), a través de les seves xarxes socials (a través de comentaris de l’Usuari en perfils oficials de KELAPASA i/o a través de participacions de l’Usuari en sortejos, promocions i altres accions promocionals desenvolupades per KELAPASA) o altres aplicacions/mitjans oficials.
 • Dades de productes i serveis de KELAPASA: tipus de productes o serveis de KELAPASA que han estat contractats per l’Usuari/Client a través de la seva pàgina web, via telefònica o través de qualsevol altre mitjà (físic o virtual) oficial habilitat a tal efecte.
 • Dades de visites web: son les dades de la direcció IP pública de cada connexió realitzada per l’Usuari/Client, incloent la data i hora de connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades per l’Usuari/Client pel seu accés, el comportament de l’Usuari/Client a la pàgina web (amb la finalitat de corregir el errors en el desenvolupament on-line i possibilitar una navegació més apropiada i còmode per l’Usuari/Client), el temps dedicat a la navegació, així com les dades relatives als dispositius i navegadors utilitzats per l’Usuari/Client.

Des de KELAPASA informem que la contractació dels seus productes i serveis podrien implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració. En aquest cas, l’Usuari/Client serà informat a les condicions de privacitat específiques per cadascun dels productes o serveis afectats, i recollint el seu consentiment, si fos necessari, conforme a la normativa aplicable. Addicionalment, KELAPASA informa que al comprar o consultar qualsevol dels seus serveis o productes, l’Usuari/Client tindrà l’opció d’inscriure’s a les nostres comunicacions i/o newsletters periòdiques (envaïdes per via telemàtica i/o escrita, entra d’altres) de manera voluntària i de les que posteriorment, en qualsevol moment, podran donar-se de baixa sense necessitat de justificar la seva decisió. D’aquesta manera, a través de la referida inscripció voluntària, KELAPASA podrà recollir i tractar les dades d’Usuaris/Clients anteriorment descrits. Així mateix, des de KELAPASA informem que les dades tractades podran ser anonimitzades complint amb totes les garanties establertes per la legislació aplicable així com per altres mesures permeses. En aquest aspecte, senyalar que els principis de protecció de les dades de caràcter personal no son aplicables a la informació subministrada de forma anònima (tals com, per exemple, informació facilitada en enquestes de valoració, comentaris, etc.).

 1. ¿QUI ÉS RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS RECOLLIDES?

El responsable directe del tractament de les dades personals recollides i tractades serà KELAPASA, S.L. amb domicili social al carrer Bailén 194, 08037 de Barcelona (Barcelona), i amb CIF B16744393 (com anteriorment es referia, “KELAPASA”), qui és titular i administrador del nom de domini www.salapangoli.com (en endavant, la “Pàgina Web”). Per contactar amb KELAPASA, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@salapangoli.com. Per complir amb la legislació aplicable, pot ser que sigui necessària la comunicació de les dades personals dels nostres Usuaris/Clients a institucions públiques o altres autoritats de control com a conseqüència d’obligacions legals de KELAPASA. Així mateix, és possible que tercers subjectes tinguis accés a les dades personals dels Usuaris/Clients en els termes establerts a l’apartat 11.- “Cessió de dades”.

 1. ¿QUI TRACTA LES DADES PERSONALS RECOLLIDES?

KELAPASA tractarà les dades personals de l’Usuari/Client per la seva gestió interna, centralitzant el tractament de dades per a la gestió eficient de les mateixes. S’implementaran polítiques de control, gestió i us de les dades incloses per al desenvolupament d’auditories en directoris de clients, proveïdors i socis comercials, així com pel desenvolupament de tasques de comptabilitat i finances, la contractació de les assegurances pertinents per finalitats de consultoria legal i de negoci i en el context de la resolució de conflictes.

 1. COMUNICACIONS DE KELAPASA, S.L.

KELAPASA està fortament compromesa amb la privacitat dels seus clients i dels usuaris en general. Per aquest motiu, qualsevol dada que sigui recollida per KELAPASA a través de la Pàgina Web, només s’utilitzarà per a la finalitat sol·licitada per l’Usuari/Client. Així, a menys que sigui pel consentiment exprés de l’Usuari/Client no rebrà comunicacions comercials pròpies ni de tercer y les seves dades no seran cedides a terceres empresa en cap moment.

 1. EDAT MÍNIMA

De conformitat amb la legislació vigent a Espanya, per poder utilitzar la Pàgina Web, l’Usuari/Client ha de ser major de 18 anys, o bé, comptar amb l’autorització dels seus pares i/o tutors legals si es major de 14 anys i menor de 18. Per tant, a l’acceptar la present Política de Privacitat i Cookies, l’Usuari/Client garanteix que és major d’aquesta edat o que compta amb la mencionada autorització parental per registrar-se en qualsevol dels canals utilitzats per KELAPASA, i es responsabilitza completament d’aquesta declaració.

 1. ¿PER QUÈ RECOLLIM DADES PERSONALS?

A KELAPASA recollim i tractem les dades dels nostres Usuaris/Clients per a que la prestació dels nostres serveis siguin el més transparents, eficients, íntegra i confidencial possible; però, sobretot, per a que l’experiència de l’Usuari/Client segueix sent immillorable. Per això, i per a la satisfactòria consecució d’altres finalitats permeses i autoritzades en els termes informats en la present Política de Privacitat, les raons per les que a KELAPASA recollim i tractem les dades dels nostres Usuaris/Clients son, entre altres, les següents:

 • Amb l’objectiu d’establir un canal de comunicació directe amb l’Usuari/Client per poder informar sobre diferents qüestions (entre altres, per exemple, modificacions d’horaris, cancel·lacions o qualsevol altre tipus d’incidències i/o qüestions relacionades).
 • En cas de subscriure’s a les nostres comunicacions i/o newsletters periòdiques, amb la finalitat de mantenir informats en tot moment als nostres Usuaris/Clients sobre el desenvolupament de nous espectacles, així com la celebració de promocions especials o sortejos.
 • A través de la informació recollida de les dades personals dels nostres Usuaris/Clients, des de KELAPASA podrem dissenyar futures campanyes i projectes amb la finalitat de satisfer fidelment les preferències de la nostra audiència.
 • Millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, així com verificar la satisfacció dels Usuaris/Clients, a través dels canals telemàtics o a través de la gravació de les trucades de l’Usuari/Client als números d’atenció telefònic habilitats a l’efecte, o les que es puguin fer des de KELAPASA o des de qualsevol empresa autoritzada per aquesta.
 • Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin coma finalitat avaluar la qualitat del producte o servei prestat per KELAPASA, així com la presa de decisions de negoci, comercials, d’inversió, comprovar les vendes, etc.
 • Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar errors en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació del servei realitzat per KELAPASA a través dels seus canals (presencials o telemàtics).
 • Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis.
 • Qualsevol altra finalitat que sigui obligatòria i necessària de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Addicionalment, durant la vigència de la relació establerta entre KELAPASA i els seus Usuaris/Clients, es podran incorporar altres dades per aquestes o altres finalitats, en aquest cas l’Usuari/Client serà degudament informat en el moment de la recollida de les mateixes (per exemple, a través dels diferents canals d’atenció comercial; ja sigui de forma presencial, a través del canal online, o, inclús, en formularis completats a la Pàgina Web). KELAPASA no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes, o no actualitzades que hagin estat proporcionades per l’Usuari/Client.

 1. QUALITAT DE LES DADES

L’Usuari/Client garanteix tant davant KELPASA com a tercers, la qualitat de la informació proporcionada. És a dir, que les dades i informació facilitada son reals, veraç, actualitzades i que pertanyen a l’Usuari/Client i no a terceres persones. Per això, mitjançant l’enviament de les seves dades personals a KELAPASA, l’Usuari/Client garanteix i es responsabilitza, tant davant KELAPASA com a tercer, que les dades son certes i compleixen aquest principi de qualitat. En tot cas, queda prohibit el subministrament de dades falses o no actualitzades. En el seu cas, l’Usuari/Client haurà d’identificar-se sempre amb el seu correu electrònic personal i amb dades vertaderes i actuals.

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

KELAPASA informa a l’Usuari/Client que, en compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les que s’hagin recollit en cada moment. Seran doncs mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals. Per tot l’anterior i en termes genèrics, KELAPASA ha establer els següents terminis de conservació, els quals dependran del tipus de dada de l’Usuari/Client i seran aplicables, excepte que en algun supòsit s’hagi especificat un diferent a la present Política de privacitat o a les condicions de prestació de cadascun dels productes i serveis que KELAPASA pugui oferir:

 • Dades de client: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més un termini màxim addicional de 4 anys després de la finalització del contracte, en aplicació del Codi Civil i normativa fiscal.
 • Dades d’usuaris: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos (excepte que es tracti d’informació necessària per a la prestació de serveis sol·licitats pel propi Usuari, tals com subscripcions a comunicacions o newsletters periòdica; en aquest cas, es conservaran de forma indefinida fins que el propi Usuari sol·liciti la seva baixa voluntària del servei).
 • Dades de possibles productes o serveis realitzats per KELAPASA: les dades seran conservades durant la vigència de la relació establerta entre KELAPASA i l’Usuari/Client més un termini màxim addicional de 4 anys després de la finalització de la relació esmentada, en aplicació del Codi Civil i normativa fiscal.
 • Dades de tràfic, visites web i localització: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos.
 1. POLÍTICA DE COOKIES

¿Què son les cookies? Les cookies son petits arxius de text que s’instal·len al navegador del client i usuari per registrar la seva activitat, envaint una identificació anònima que s’hi emmagatzema. Es poden utilitzar també per mesurar l’audiència, paràmetres del tràfic i navegació, temps de la sessió, i/o controlar el progrés i el número d’entrades. Les cookies d’aquesta Pàgina Web poden ser tant de sessió com persistents, així com pròpies o de tercers. Les cookies de sessió son aquelles que s’eliminen automàticament al tancar el navegador, mentre que les persistents poden romandre instal·lades durant un temps determinat. Les cookies pròpies son aquelles que s’instal·len per part de KELAPASA, mentre que les de tercers son aquelles instal·lades per proveïdors de serveis contractats per tal efecte. KELAPASA procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment del client i usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. No obstant, de conformitat amb la legislació espanyola, s’entendrà que (i) l’usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador desactivant les restriccions que impedeixen l’entrada de cookies, i (ii) que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d’aquelles cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un serveis expressament sol·licitat per l’usuari. Tingui en compte que per poder utilitzar la Pàgina Web és necessari que l’usuari tingui habilitades les cookies, especialment aquelles de caràcter tècnic que resulten necessàries per a que KELAPASA pugui identificar a l’usuari com a usuari registrat cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. En particular, informem que KELAPASA utilitza o podrà utilitzar els següents tipus de cookies, les quals seran tractades per nosaltres directament o per tercers col·laboradors: Cookies tècniques: son aquelles que permeten a l’Usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que s’ofereixen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts. Cookies de personalització: son aquelles utilitzades per KELAPASA que permeten a l’Usuari accedir a la Pàgina Web amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el seu terminal com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador, la configuració regional des d’on accedeix, etc. Cookies d’anàlisis: son aquelles utilitzades per KELPASA i per Google Analytics que permeten quantificar el número d’Usuaris i així realitzar la mesura i anàlisis estadístic de la utilització i activitat que fan els Usuaris, així com elaborar perfils de navegació d’aquests per poder introduir millores a la Pàgina Web. L’Usuari/Client ha de tenir en compte que per poder utilitzar determinats serveis i funcionalitat de la Pàgina Web és necessari que tingui habilitades les cookies al seu navegador d’Internet. En concret, mitjançant les cookies tècniques, KELAPADA podrà identifica a l’Usuari cada vegada que accedeixi a la plataforma permetent l’accés i us d’aquests serveis i funcionalitats. No obstant, l’Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar totes aquestes cookies quan vulgui a través de les opcions de configuració del seu dispositiu o terminal, així com del seu navegador d’internent: Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Borrar-cookies/ta-p/16541 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042 L’Usuari/Client haurà d’accedir a la informació més actualitzada de cada navegador. En  el cas que l’Usuari utilitzi qualsevol altre navegador d’Internet, recordem que consulti les diferents opcions de gestió de cookies que pugui trobar-se disponibles al mateix en cada moment.

 1. CESSIONS DE DADES

L’informem que les dades que faciliti a KELAPASA no seran cedides a altres persones o empreses per ser utilitzades per les seves pròpies finalitats. No obstant, com a conseqüència dels productes i serveis prestats per KELAPASA, és possible que tercers vinculats amb les activitats de KELAPASA tinguin accés a les dades personals de l’Usuari/Client (per exemple, entre d’altres, entitats asseguradores, proveïdors tècnics d’IT, agències de màrqueting i digitals, representants autoritzats, agències i oficines antifrau, autoritats reguladores, agències governamentals i autoritats de control, entre altres). Sent així, i per major claredat, des de KELAPASA especifiquem que l’accés per part de tercer a les dades personals de l’Usuari/Client per la seva vinculació amb KELAPASA està regulat per acords subscrits amb la finalitat de regular les condicions en les que s’efectuarà l’accés i el tractament de les dades personals de l’Usuari/Client amb la única i exclusiva finalitat indicada per KELAPASA. D’aquesta forma, aquells tercers subjectes actuaran com a encarregats del tractament i estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encàrrec de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació. En cas que aquests tercer tinguin accés a les dades personals dels Usuaris/Clients, KELAPASA implementarà les mesures tècniques, organitzatives i contractuals necessàries per assegurar que les seves dades personals son únicament tractades en la mesura en que així ho exigeixi el tractament que aquests tercer portin a terme o el consentiment que ha estat prestat. Des de KELAPASA ens assegurem que aquests tercer accedeixin a les dades personals dels Usuaris/Clients de conformitat amb la legislació aplicable.

 1. TRACTAMENT DIFERENCIAT

Si KELAPASA necessités el tractament ulterior de les dades personals dels Usuari/Clients per una finalitat diferent a les recollides a la present Política de Privacitat, s’informarà prèviament, incloent tota la informació que sigui legalment exigible així com les finalitats previstes per aquest tractament.

 1. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

KELAPASA es preocupa per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades i informació personal dels seus Usuaris/Clients. Per això, hem adoptat nombroses mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o l’accés a aquestes sense la seva autorització. Des de KELAPASA, ens comprometem a actuar amb rapidesa i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades pugui estar en perill, i a informar-li d’això si fos rellevant amb la major diligència, de conformitat amb l’establert a la legislació aplicable.

 1. ACTUALIZACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

KELAPASA podrà actualitzar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, comunicant-ho a l’Usuari/Client en el cas que l’actualització signifiqui nous tractaments de dades o un canvi substancial de la mateixa. Per això, recomanem als nostres Usuaris/Clients que revisin aquesta política periòdicament. La utilització de qualsevol dels nostres serveis, per qualsevol dels nostres canals (ja siguin telemàtics o per escrit), un cop comunicat aquest canvi implicarà el coneixement de la mateixa per part de l’Usuari/Client en els termes recollits a la nova política de privacitat publicada. Aquestes condicions constitueixen la Política de Privacitat amb KELAPASA en relació a l’ús i/o adquisició dels seus productes o serveis, i substitueixen a qualsevol acords previs que poguessin existir entre ambdós. No obstant l’anterior, s’informa que la Política de Privacitat de KELAPASA es troba formada pel present document així com de les condicions específiques de privacitat de cadascun dels productes i/o servies que KELAPASA pugui oferir i que es completaran i seran interpretades de forma coherent i sistemàtica respectant, en tot cas, la voluntat de l’Usuari/Client respecte als tractaments generals aquí inclosos, sense afectar per això a les condicions específiques dels possibles serveis contractats. En cas que alguna de les disposicions d’aquestes condicions, o part d’elles, sigui declarada il·legal, invàlida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, es considera per no inclosa, sense que això afecti a la resta de disposicions. El retràs o falta d’exercici per part de KELAPASA d’una acció legal o de qualsevol dret descrit en aquestes condicions no impliquen, en cap cas, una renúncia als mateixos. De la mateixa manera, la falta de reclamació d’un incompliment de les obligacions establertes en aquestes condicions, no suposarà una renuncia a la seva reclamació posterior.

 1. CONTACTE

KELAPASA ha designat un departament responsable de gestionar la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal dels Usuaris/Clients. Per qualsevol dubte, l’Usuari/Client haurà de contactar amb: info@salapangoli.com. Així mateix, de conformitat amb l’establert a la normativa aplicable, KELAPASA informa que, a través de la referida adreça de correu electrònic info@salapangoli.com, o a través de correu postal enviat al domicili social de KELAPASA, l’Usuari/Client, adjuntat còpia del seu DNI, podrà exercir els següents drets:

 • Accés: permet al titular de les dades obtenir la informació sobre si a KELAPASA estem tractant dades personals que li concernint o no i, en tal cas, dret a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per KELAPASA, excepte que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims pel seu tractament per KELAPASA. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les que van ser recollides, el client podrà sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.
 • Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de les dades es paralitzi, de tal forma que s’eviti per part de KELAPASA el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. KELAPASA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: permet a l’interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre’ls directament a un altre responsable en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret serà necessari que l’Usuari/Client proporcioni un correu electrònic vàlid.
 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre KELAPASA i l’Usuari/Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Les comandes fetes no podran modificar-se ni cancel·lar-se. El client no podrà reclamar la devolució de l’import de les entrades una vegada feta la compra. Només es retornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, sempre per transferència bancària.